Strona główna » Aktualności » Promocja AB-MICRO Sp. z o.o. skierowana do wybranych klientów kupujących produkty firmy GE Industrial Solutions 16.03 – 31.03.2020 r.

Promocja AB-MICRO Sp. z o.o. skierowana do wybranych klientów kupujących produkty firmy GE Industrial Solutions 16.03 – 31.03.2020 r.

ZASADY PROMOCJI

W promocji bierze udział wybrana grupa firm kupująca w AB-MICRO Sp. z o.o. produkty GE Industrial Solutions, która zaakceptuje warunki promocji.

Warunki promocji:

Wybrany klient AB-MICRO Sp. z o.o. ma do wykonania poszczególne CELE (targety) będące wartością zakupu netto produktów GE Industrial Solutions (Redline, Controls, Industrial) w okresie od 16.03 do 31.03.2020 r.

CELE

Nagroda przyznawana jest od wartości zakupów zgodnie z poniższą tabelą.

Cel PLN Nagroda
3000 Nagroda z zestawu nr 1
6000 Nagroda z zestawu nr 2
10000 Nagroda z zestawu nr 3
15000 Nagroda z zestawu nr 4
20000 Nagroda z zestawu nr 5
25000 Nagroda z zestawu nr 6
30000 Nagroda z zestawu nr 7
35000 Nagroda z zestawu nr 8
40000 Nagroda z zestawu nr 9

ROZLICZENIE PROMOCJI

Wartość całkowitego targetu liczona będzie na podstawie zafakturowanych zamówień w terminie 16.03- 31.03.2020 r.

ODBIÓR NAGRÓD

Po weryfikacji celów promocji (cele vs. zafakturowane zamówienia), klient dokonuje zamówienia nagród zgodnie z osiągniętym celem. Organizator (AB-MICRO Sp. z o.o.) po weryfikacji zamówienia dostarczy nagrody do klienta w ciągu 3 tygodni po uzyskaniu zamówienia od Klienta.


Zestaw 1


Kupon premiowy Pass SODEXO wartość 100 zł.


Zestaw 2


Kupon premiowy Pass SODEXO wartość 200 zł.


Zestaw 3


Kupon premiowy Pass SODEXO wartość 400 zł.


Zestaw 4

Kupon premiowy Pass SODEXO wartość 600 zł.


Zestaw 5

Kupon premiowy Pass SODEXO wartość 850 zł.


Zestaw 6

Kupon premiowy Pass SODEXO wartość 1100 zł.


Zestaw 7

Kupon premiowy Pass SODEXO wartość 1300 zł.


Zestaw 8

Kupon premiowy Pass SODEXO wartość 1500 zł.


Zestaw 9

Kupon premiowy Pass SODEXO wartość 1700 zł.


REGULAMIN PROMOCJI

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji organizowanej przez
  AB-MICRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14, wpisanej do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod numerem 00029724, zwana dalej Organizatorem.
 2. Promocja trwa od dnia 16 marca do dnia 31 marca 2020 r.
 3. Promocja jest organizowana na terenie Polski i skierowana do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców, zarejestrowanych lub posiadających oddział na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej Przedsiębiorcami.
 4. Jako Uczestnicy Promocji określone są osoby fizyczne, które są upoważnione do składania zamówień na towary objęte niniejszą Promocją, w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy.
 5. Za prawidłowy przebieg Promocji i materiały z nią związane odpowiada Piotr Skiba tel. 22 54 51 524 mail: piotrs@abmicro.pl

Zasady promocji

  1. Promocja skierowana jest do Przedsiębiorców, którzy złożą u Organizatora zamówienie na produkty firmy GE Industrial Solutions i zostanie ono zafakturowane w okresie 16.03-31.03.2020 r.
  2. Przedsiębiorca składający zamówienie na produkty firmy GE Industrial Solutions może otrzymać bony Sodexo, na następujących zasadach
Cel PLN Nagroda
3000 Nagroda z zestawu nr 1
6000 Nagroda z zestawu nr 2
10000 Nagroda z zestawu nr 3
15000 Nagroda z zestawu nr 4
20000 Nagroda z zestawu nr 5
25000 Nagroda z zestawu nr 6
30000 Nagroda z zestawu nr 7
35000 Nagroda z zestawu nr 8
40000 Nagroda z zestawu nr 9
 1. Bony Sodexo będą wydawane osobie uprawnionej do składania i odbioru zamówień w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy.
 2. Przedsiębiorcy nie przysługuje roszczenie o ekwiwalent pieniężny zamiast bonu Sodexo.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest AB-MICRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14. Przetwarzanie danych następuje na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Przedstawicielem Administratora ds. ochrony danych osobowych jest Wojtek Wysocki,
  e-mail: abi@abmicro.pl,
 3. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach organizacji i przeprowadzenia Promocji oraz marketingu usług lub produktów Administratora, i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem tych, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu udziału w Promocji.
 5. Uczestnikom Promocji, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie
 6. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane osobowe :
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • numer telefonu
 7. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte zabezpieczenie powierzonych mu danych osobowych.

Postanowienia ogólne

 1. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji, materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 3. Promocja nie łączy się z innymi rabatami ani promocjami.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Przedsiębiorcy z Promocji ze skutkiem natychmiastowym, w razie stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu, co skutkuje koniecznością zwrotu uzyskanego bonu Sodexo.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji można składać w formie elektronicznej na adres piotrs@abmicro.pl, nie później niż po upływie 3 dni od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich wypływu.
 7. Wszelkie spory wynikające z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, w tym zmiany terminu zakończenia Promocji, lub zawieszenia Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem praw uprzednio nabytych.


Więcej w Aktualności, GE PC
2.9 – najnowsza wersja Platformy EPLAN

W nowej wersji Platformy EPLAN 2.9, dodano wiele praktycznych funkcji, które ułatwiają codzienną pracę z oprogramowaniem EPLAN i czynią ją...

Zamknij